Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Regulamin cmentarza

 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych.
Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.


1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka w Wonieściu.
2. Cmentarz jest otwarty codziennie od rana do wieczora.
3. Do kompetencji zarządcy cmentarza, którym jest proboszcz należy:
  · Ustalanie miejsca pochówku
  · Pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych regulaminem
  · Wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.
4. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze parafialnym.
5. Zarządca cmentarza prowadzi księgę osób pochowanych na cmentarzu księgę grobów i księgę cmentarną. W księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podjąć decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien być powiadomiony Zarządca cmentarza.
6. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.
7. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenie osoby opiekującej się danym grobem i po uiszczeniu stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.
8. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.
9. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić Zarządcę cmentarza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt.
10. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez Zarządcę cmentarza.
11. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.
12. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.
13. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania stałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia, ustalonych przez Zarządcę cmentarza.
14. Nie zezwala się bez zgody Zarządcy cmentarza na wjazd wszelkimi pojazdami na teren cmentarza.
15. Odpady i śmieci należy składać w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.
16. Zabrania się samowolnego sadzenia i wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.
17. Zabrania się wprowadzania zwierząt n teren cmentarza.
18. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę miejsca.
19. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.