Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 

 

Adam Mrug – Wonieść

Lucyna Sandach – Wonieść

Alina Stephan - Spławie

Anna Szczerbal - Stara Przysieka Pierwsza

Krzysztof Szczerbal – Karmin

Maria Ślotała – Wonieść

Zdzisław Berus – Parsko

Małgorzata Pawłowska-Górna – Karmin

 

Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 

   

    Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii.

    Rada ta jako zespół duszpasterzy i wiernych świeckich jest organem doradczym proboszcza.

    Skład rady i sposób jej powoływania

    Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

    z urzędu: proboszcz jako przewodniczący rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii,

    z wyboru: delegat katechetów, delegat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz delegaci parafialnych grup apostolskich,

    z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

    Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków rady powinna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do 30 osób).

    W skład rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.

    Postępowanie członka rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii oraz przekroczenia 70 lat.

    Skład rady oraz dokonane w niej zmiany winny uzyskać zatwierdzenie Kurii Arcybiskupiej.

    Zadania i kompetencje rady

    Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w archidiecezji.

    Sprawy ściśle katechetyczne należą do kompetencji Parafialnej Rady Katechetycznej.

    Chociaż rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii winien wziąć pod uwagę jej opinię. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli potrzeba, w dalszej kolejności do Kurii Arcybiskupiej.

    Kadencja i sposób działania rady

    Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 4 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz może zmienić tę część rady, która pochodzi z nominacji.

    Posiedzenia rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość rady uzna to za konieczne, należy zwoływać je częściej.

    Ważniejsze duszpasterskie ustalenia rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.