Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie Chrystus.

Określenia Eucharystii

Eucharystia jest dziękczynieniem składanym Bogu.

Inne nazwy to:

- Wieczerza Pańska,

- Łamanie Chleba,

- Zgromadzenie eucharystyczne,

- Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana,

- Najświętsza Ofiara,

- Święta i Boska liturgia,

- Komunia - ponieważ jednoczy nas z Chrystusem,

- Msza św. - ponieważ liturgia kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu.

Pierwsza Komunia św.

Po raz pierwszy do Komunii św. przystępują dzieci z klas 3 szkoły podstawowej.

Pośrednie przygotowanie do Komunii św. dokonuje się w szkole.

Przygotowanie bezpośrednie i liturgiczne dokonuje się w parafii zamieszkania dziecka.

Miejscem przyjęcia pierwszej Komunii św. jest parafia zamieszkania dziecka.

W naszej parafii, pierwsze pełne uczestnictwo dzieci w Eucharystii odbywa się w 3 niedzielę maja, po uprzednim rocznym przygotowaniu.

Niezbędne dokumenty

Do przyjęcia pierwszej Komunii św. wymagana jest:

- metryka chrztu dziecka, jeśli było ochrzczone poza parafią,

- zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka, jeśli do pierwszej Komunii św. ma przystąpić poza własną parafią.

Obowiązek przyjmowania Komunii św.

Kto przystąpił do Pierwszej Komunii św. ma obowiązek przyjmować ten sakrament przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym.

Post eucharystyczny

Przed przyjęciem Komunii św. należy zachować jednogodzinny post.

Postu nie łamie spożywanie wody oraz przyjmowanie lekarstw.

Chorzy o osoby w podeszłym wieku mogą przyjmować Komunię św. bez zachowania wymaganego postu.

Kto nie może przystępować do Komunii św.

Do Komunii św. nie mogą przystępować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

Uczestnictwo w Eucharystii

Udział we Mszy św. jest obowiązkiem każdego katolika. Opuszczanie Mszy św. z własnej winy jest grzechem ciężkim.

Ważne uczestnictwo we Mszy św. wymaga obecności fizycznej od początku do końca, czyli od znaku krzyża na rozpoczęcie do błogosławieństwa na zakończenie.

Pełny udział we Mszy św. związany jest z przyjęciem Komunii św.

Obowiązek uczestnictwa w Eucharystii wypełniają również ci wierni, którzy uczestniczą we Mszy św. poprzedzającej niedzielę lub święto nakazane, którzy z ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Za wieczorną należy uważać Mszę św. odprawianą po godz. 1600.

Osoby, które z powodu złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, mogą korzystać z transmisji Mszy św. w radio lub telewizji. Mogą również korzystać z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ustanowionych po to, by Eucharystię zanieść chorym do ich domu.

Postawy na Mszy św.

Uczestnicy Eucharystii winni zachować jednolita postawę, będącą znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty.

Postawa stojąca

- od wejścia kapłana do kolekty włącznie (kolekta - modlitwa przed czytaniami mszalnymi),

- w czasie śpiewu przed Ewangelią,

- w czasie wyznania wiary i modlitwy powszechnej,

- od wezwania: Módlcie się, aby... aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia,

- w czasie modlitwy po Komunii u zakończenie Mszy św.

Postawa siedząca

- w czasie czytań i psalmu responsoryjnego,

- w czasie homilii,

- w czasie przygotowania darów,

- w czasie rozdzielania Komunii św.

Postawa klęcząca

- w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni wstają przed aklamacją po przeistoczeniu, a więc przed słowami: Oto wielka tajemnica wiary)

- na słowa: „Oto Baranek Boży”.

Osoby starsze, słabe i chore mogą siedzieć podczas całej Mszy św.

Znak pokoju

Znaki pokoju przekazuje się najbliżej stojącym osobom przez skłon głowy lub podanie ręki - w zależności od zwyczaju panującego w parafii.

 

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1322 - 1419.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 897 - 958.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 598 - 610.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 533 - 556.