Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej
 

Sławomir Grzelczyk – Spławie

Stanisław Naskręt – Wonieść

Krzysztof Szczerbal - Karmin

Krzysztof Walachowski - Spławie

 

Regulamin Parafialnej Rady Ekonomicznej
 

    Proboszcz jest przewodniczącym rady.

    Rada składa się, zależnie od wielkości parafii, od 3 do 7 członków. Poza proboszczem członkami rady winny być osoby świeckie będące praktykującymi katolikami cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i zorientowane w problemach ekonomiczno-finansowych.

    Członków rady powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i zaciągniętej opinii wśród wiernych.

    Członkami rady nie mogą być pracownicy parafii ani proboszcza.

    Jeden członek rady powinien być członkiem Rady Duszpasterskiej.

    Skład rady oraz dokonane w nim zmiany powinny uzyskać zatwierdzenie Kurii Arcybiskupiej.

    Rada jest doradczym organem i wspierającym proboszcza

    w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który podejmuje decyzje. Jeśli jednak kwalifikowana większość rady (2/3 głosów) jest przeciwna decyzji proboszcza, sprawę należy przedstawić w Kurii Arcybiskupiej do rozstrzygnięcia.

    Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii rady w następujących sprawach:
    * Remont obiektów parafialnych,
    * Budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących,
    * Zmiana przeznaczenia budynków,
    * Kupno, sprzedaż gruntów, nieruchomości
    * Dzierżawa gruntów, najem budynków parafialnych
    * Angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych,
    * Zaciąganie kredytów.

    Rada powinna mieć do wglądu następujące dokumenty:
    * Inwentarz dóbr parafialnych,
    * Umowy pracownicze,
    * Umowy najmu i dzierżawy, polisy ubezpieczeniowe,
    * Dokumenty dotyczące opłat za wodę, gaz, elektryczność, ogrzewanie itp.,
    * Księgę protokółów posiedzeń Parafialnej Rady Ekonomicznej.

    Parafia powinna mieć swoje konto w banku. Prawo dysponowania nim ma proboszcz a pełnomocnikami są wyznaczony przez  proboszcza członek Parafialnej Rady Ekonomicznej i każdorazowy dziekan.

    Kadencja rady trwa 4 lata. W przypadku zmiany proboszcza, nowy proboszcz współpracuje z dotychczasową radą albo po dokładnym rozeznaniu powołuje nowy skład rady. Po upływie kadencji wskazana jest częściowa zmiana składu rady.

    Członkostwo traci się na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii oraz przekroczenia wieku 70 lat.